Opšti uslovi korišćenja naših usluga

Opšti uslovi korišćenja usluga Hosting-Srbija

Ovim opštim uslovima korišćenja uređuju se pravni odnosi između Hosting-Srbija i korisnika usluga. Opšti uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objave, 30. marta 2016. i važe dok se ne promene.

Poverljivi podaci

Hosting-Srbija će štititi tajnost privatnih podataka koji su joj dostavljeni u vezi sa osnivanjem korisničkog odnosa i koristiti ih samo za sopstvene potrebe, kao i zakonom određene svrhe. Više o ovome pročitajte u donjem delu ovog dokumenta: Pravila o privatnosti.

U slučaju promene podataka koji se odnose na korisnikovu registraciju (adresa, telefon, naziv i sl.), korisnik je dužan o promenama bez odlaganja da obavesti Hosting-Srbija pisanim putem, pismom ili na E-mail, a najkasnije 8 dana od dana nastanka promene. U protivnom, sva korespodencija će biti upućena na zadnju poznatu adresu, i smatraće se da je dostava na temelju postojećih podataka valjano izvršena.

Hosting-Srbija garantuje poverljivost informacija sadržanih u materijalima u vezi projekata, kao i čuvanje poslovne tajne, intelektualnog i industrijskog vlasništva, patenata sadržanih u tim materijalima, bez obzira jesu li registrovani ili ne.

Hosting-Srbija ne može biti odgovoran za sigurnost podataka dostavljenih nesigurnim kanalima nad kojima nema nikakvu kontrolu.

Korisničko ime i lozinka

U svrhu pružanja nekih usluga, Hosting-Srbija će korisniku dostaviti na korišćenje korisničko ime i lozinku (ili više njih) koji služe za autentifikaciju pristupa uslugama koje pruža Hosting-Srbija , a koje je korisnik dužan da čuva od neovlašćenog korišćenja.

Korisnik odgovara za sve aktivnosti izvršene pod njegovim korisničkim imenom i lozinkom.

Hosting-Srbija može uskratiti korisniku pristup uslugama ako primeti neovlašćenu upotrebu korisničkog imena.

U slučaju zloupotrebe ili sumnje na zloupotrebu korisničkog imena, korisnik je saglasan da Hosting-Srbija ima pravo da ga tereti za sve troškove učinjene pod njegovim korisničkim imenom, do trenutka prijave zloupotrebe Hosting-Srbiji.

Hosting-Srbija je u mogućnosti da promeni klijentovu lozinku po primanju pismenog zahteva sa dokazom o tome da je klijent vlasnik usluge. Telefonski zahtevi nisu prihvatljivi.

Pravila vezana za hosting usluge

Hosting-Srbija se obavezuje da omogući korišćenje zakupljenih usluga na najbolji mogući način. To uključuje: nadgledanje rada servera i druge tehničke opreme, širenje kapaciteta prema broju korisnika, podršku korisnicima, izradu backupa, kao i otklanjanje eventualnih grešaka i problema u radu sistema.

Hosting-Srbija ima pravo da zatraži od korisnika naknadu troškova koji su izazvani neprihvatljivim odnosno nedozvoljenim korišćenjem usluga.

Hosting-Srbija zadržava pravo da onemogući ili ukine pristup korisnicima bilo kojoj usluzi u slučaju procene da se usluga ne koristi na prikladan način.

U cilju osiguranja slobodnog i neometanog korišćenja usluga, ovi postupci su neprihvatljivi i strogo zabranjeni:

– objavljivanje ili prenošenje informacija koje direktno krše postojeće lokalne i/ili međunarodne zakone
– objavljivanje ili prenošenje informacija za koje se zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo naneti štetu drugim osobama
– slanje ili prenošenje reklamnih ili promotivnih materijala drugim korisnicima interneta bez njihovog pristanka ili traženja (SPAM)
– objavljivanje, prenošenje ili slanje sadržaja koji su zaštićeni zakonom
– pribavljanje ili objavljivanje tajnih, odnosno zaštićenih podataka neke osobe, firme, servisa ili drugog pravnog subjekta
– objavljivanje, slanje ili prenošenje uvredljivih, pretećih, vulgarnih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja
– lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog lica ili fizičke osobe
– neovlašćeno korišćenje tuđeg korisničkog računa ili e-mail adrese
– objavljivanje, slanje ili prenošenje sadržaja koji nude usluge ili proizvode u obliku lančanih pisama
– sva dela koja na direktan ili indirektan način mogu ugroziti sigurnost ili neometan rad drugih korisnika, odnosno funkcionisanje usluga
– objavljivanje sadržaja za odrasle, uključujući pornografiju i druge neprimerene sadržaje, na prostoru zakupljenom od Hosting-Srbija
– objavljivanje piratskih i drugih nelegalnih sadržaja na prostoru zakupljenom od Hosting-Srbija, što uključuje ali nije ograničeno na: cracking, hacking, phishing, phreaking, kao i pružanje veza (linkova) prema takvim sadržajima.
– prevelika konzumacija CPU resursa servera (ako se više od 5 dana mesečno konzumira više od 5% ukupnog procesorskog vremena)
– korišćenje resursa servera za izazivanje DDOS napada

Hosting paketi su isključivo za upotrebu od strane vlasnika. Vlasnici hosting paketa nisu ovlašćeni za preprodaju zakupljenog paketa, niti davanje usluge hostinga trećim stranama na zakupljenom prostoru osim ako sa Hosting-Srbija ne sklope takav ugovor. Usluga hostinga se definiše kao: omogućavanje trećim stranama da drže sopstvene web sadržaje na pojedinom računu kojeg nisu vlasnici. Izuzetak od ovog pravila su: banneri, oglasi i lični oglasi.

Svako prekomerno iskorišćavanje resursa i nanošenje štete serverima ili drugim korisnicima strogo je zabranjeno i dovodi do ukidanja usluge bez najave. Korisnik se obavezuje da će prostor koji ima na raspolaganju koristiti na način koji ne ugrožava raspoložive resurse, odnosno druge korisnike sistema u celosti.

Grubo kršenje pravila ima za posledicu ukidanje usluge bez najave. Hosting-Srbija nije odgovoran za eventualne štete ili odštetni zahtev koji mogu nastati korisnikovim nepridržavanjem ovih pravila. Korisnik se obavezuje da Hosting-Srbiji nadoknadi svaki eventualni trošak prema trećim stranama proizašao iz neprimerenog korišćenja usluga.

Održavanje sistema i backup

Hosting-Srbija radi radovna tehnička održavanja sistema, promenu softwera sa starih verzija na nove, promenu hardvera na bolje komponente, promenu internet konekcija i sličnih tehničkih unapređenja. Sve ove promene se rade u najboljoj nameri sa ciljem poboljšanja usluge ili sa ciljem otklanjanja trenutnih i potencijalnih budućih problema. Neke od usluga će biti nedostupne u toku održavanja sistema.

Hosting-Srbija je dužan da obavesti klijente o planiranim nadogradnjama sistema koje mogu uticati na mogućnost isporuke usluga korisniku.

U slučaju havarije sistema, Hosting-Srbija će pristupiti gašenju sistema i prokrenuće proceduru uspostavljanja vanrednog stanja i hitne popravke sistema, i krenuće u taj proces bez najave i čekanja posebnog odobrenja.

U slučaju havarije, Hosting-Srbija će pokušati da vrati sve podatke koji su vezani sa Vašom uslugom, a koji se nalaze na našem ili Vašem backup sistemu, ako je to tehnički izvodivo.

Hosting-Srbija ima obavezu da za svaku klijentovu uslugu čuva barem jednu rezervnu kopiju podataka mlađu od 7 dana.

Pravila vezana za domene

Hosting-Srbija se obavezuje da sve domene registruje tako da im je javno naznačeno da je vlasnik klijent, te će ti podaci biti izlistani na WHOIS servisu, osim ako nije drugačije sklopljen ugovor. Ovo omogućava klijentu da vlada domenom i da po želji može da uradi transfer svog domena na drugog registrara, kao i da time dokaže pravo vlasništvo nad domenom.

Domene se registruju na određeni period i Hosting-Srbija će omogućiti funkcionisanje domena u registrovanom periodu. Nakon isteka domena, u slučaju da je klijent ne produži pre isteka, domen postaje slobodan, te Hosting-Srbija ne daje garancije da će klijent moći da nastavi da koristi domen.

Ako se domen ne produži pre isteka, domen će biti deaktiviran (suspendovan), te se neće moći koristiti.

Pri promeni parametara domena, prema arhitekturi Interneta, potrebno je izvesno vrijeme da se ti novi parametri osveže na svim serverima. Hosting-Srbija ne daje garancije da će Vaš domen biti dostupan odmah nakon promene DNS parametara.

Upozorenja pred istek usluge, suspenzije i brisanje

Hosting-Srbija će klijenta 30 dana prije isteka usluge obavestiti na E-mail, SMS ili na neki drugi način o tome da usluga ističe, i klijentu poslati predračun za produžetak usluge. U slučaju da klijent ne izvrši uplatu u roku od 7 dana od dana ispostavljanja predračuna, iz centra za odnose sa klijentima će poslati ponovljenu opomenu, i proveriti da li je dobio predračun ili ne. Onog dana kada usluga prestane da važi, korisnička imena će biti suspendovana i klijent neće moći da koristi uslugu. Nakon 14 dana od isteka usluge, ako klijent uslugu ne obnovi, Hosting-Srbija ima pravo da briše sve podatke vezano za klijentovu uslugu što može da uključuje i sve backup-e podatke.

U slučaju da se uplata realizuje, poštom ćete dobiti originalni račun.

U slučaju da koristite neplaćeni domen, Hosting-Srbija ima pravo da domen redirektuje i koristi ga za svoje potrebe.

U slučaju grubog kršenja pravila, Hosting-Srbija ima pravo da deaktivira uslugu, bez ranijeg upozorenja.

Klijent ima obavezu da dostavi Hosting-Srbija svaku promenu ličnih podataka (naziv, adresa, telefon). Hosting-Srbija ne odgovara u slučaju da ne primite upozorenje, predračun ili račun zbog pogrešnih podataka.

Dokumentacija vezana za RS domene

Za registraciju .RS domena potrebno je da klijent pošalje poštom ili dostavi lično dokumentaciju u Hosting-Srbija. U slučaju da dokumentacija ne dođe ili ne bude ispravna, domen neće biti registrovan.

Hosting-Srbija ima pravo da ne registruje naručeni domen .RS  pre nego što primi potrebnu dokumentaciju.

Narudžbom i registracijom .RS domena podrazumeva se da u potpunosti prihvatate pravilnik o registraciji za .RS domene: Pravilnik o registraciji .RS domena

Svako aktiviranje / deaktiviranje domena koje je uzrokovao korisnik nedostavljanjem dokumentacije ili lošom dokumentacijom ide na štetu klijenta, i biće posebno naplaćeno.

Cene i uslovi plaćanja

Pod korisničkim odnosom podrazumevaju se sve usluge koje su dogovorene između korisnika i Hosting-Srbija za određeni vremenski period, a za koje je korisnik izvršio uplatu u celosti. Usluge Hosting-Srbija zaračunavaju se i naplaćuju prema važećem cenovniku. Hosting-Srbija je ovlašćena da menja cenovnik, o čemu će obavestiti korisnike objavom na svojim internet stranicama ili na drugi za to prikladan način.

Izmena cenovnika stupa na snagu u roku od 8 (osam) dana od dana objave.

Na postojeće korisnike izmenjena cena primenjivaće se po isteku roka od 30 dana od dana objavljivanja tih izmena na službenoj stranici Hosting-Srbija ili na koji drugi za to prikladan način.

Hosting-Srbija može predračunom, ponudom ili ugovorom odrediti cenu koja se razlikuje od važećeg cenovnika. Za usluge čija cena nije određena cenovnikom, Hosting-Srbija cenu određuje predračunom, ponudom ili ugovorom sklopljenim s korisnikom.

Korisnik se obavezuje da usluge plati do dana dospeća. U protivnom, u slučaju kašnjenja, Hosting-Srbija je ovlašćen da na dospela, a neplaćena potraživanja zaračuna zakonsku zateznu kamatu, kao i troškove slanja opomene, te ima pravo da deaktivira uslugu da klijent ne bi naneo veću štetu.

Ukoliko korisnik usluga ne podmiri svoje obveze prema Hosting-Srbija u roku 30 dana od datuma izdavanja predračuna / računa, a po pisanoj opomeni, Hosting-Srbija može bez dodatnog pisanog upozorenja da trenutno prekine korisnički odnos, kao i da pokrene postupak sudske naplate.

Isključenje od odgovornosti

Hosting-Srbija ne proverava i ne kontroliše sadržaj koji korisnici postavljaju na prostor zakupljen od Hosting-Srbija. Hosting-Srbija ne može osigurati trenutno uklanjanje sadržaja koji su u suprotnosti sa Opštim uslovima korišćenja.

Hosting-Srbija ne odgovara za rad infrastrukture potrebne za korišćenje usluga Hosting-Srbija, ukoliko je Hosting-Srbija direktno ne kontroliše.

Hosting-Srbija pruža podršku korisnicima u dobroj veri, a u okvirima konkretnih okolnosti pojedinog slučaja. Hosting-Srbija ne odgovara za moguću štetu i troškove nastale u procesu pružanja podrške korisnicima.

Korisnik je saglasan da postoji mogućnost da usluga Hosting-Srbija neće uvek biti dostupna i da Hosting-Srbija ne odgovara za nastalu štetu. Internet je međunarodna računarska mreža koju Hosting-Srbija ne kontroliše, već je na nju samo vezan, te zbog toga ne može jamčiti dostupnost usluga koje nisu pod kontrolom Hosting-Srbija .

Hosting-Srbija neće biti odgovoran za eventualnu štetu ili izmaklu korist proizašlu tokom neophodnog održavanja sistema, a koja bi mogla imati uticaj na kvalitet usluge Hosting-Srbija.

Hosting-Srbija ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja bi eventualno nastala privremenim ili trajnim prekidom korisničkog odnosa zbog neplaćanja dospelih računa ili kršenja uslova.

Predračuni, računi i ugovori

Hosting-Srbija će u komunikaciju sa klijentom koristiti primarno E-mail, te će se putem E-maila slati i dokumenti koji ne moraju da idu drugim kanalima.

Putem E-maila/Faxa/Poštom dostavljaće vam se predračuni. Predračun klijenta ne obavezuje na plaćanje, i bez pravnih posledica moguće ga je i platiti i ne platiti.

Nakon uplate, bio klijent pravno ili fizičko lice, Hosting-Srbija je dužan da napravi račun, i da Vam ga pošalje u originalnom obliku, putem pošte ili lično na vašu adresu.

Hosting-Srbija će potpisati ugovor sa klijentom za svaku uslugu za koju:

– Hosting-Srbija proceni da je ugovor obavezan
– Klijent zatraži ugovor

U slučaju da klijent i Hosting-Srbija ne potpišu ugovor o usluzi, podrazumeva se da važe pravila iz ovog pravilnika u slučaju rešenja konfliktnih situacija.

Trajanje korisničkih odnosa

Korisnik usluga je pravna ili fizička osoba koja od Hosting-Srbija kupuje korišćenje usluga ili od Hosting-Srbija naručuje uslugu. Narudžbom usluge korisnik prihvata ove Opšte uslove korišćenja i Pravila privatnosti. Ukoliko korisnik sa Hosting-Srbija potpiše ugovor o korišćenju usluga, odredbe tog ugovora imaće prednost u odnosu na Opšte uslove korišćenja.

Za usluge smeštaja internet stranice i druge usluge zakupa prostora, dobara i prava, trajanje korisničkog odnosa započinje uplatom iznosa dogovorenog za uslugu i traje do isteka trajanja usluge, ako nije drugačije određeno ugovorom sklopljenim između Hosting-Srbija i korisnika.

Akcijske pogodnosti

Hosting-Srbija sa vremena na vreme organizuje posebne promotivno / akcijske ponude za nove ili postojeće klijente. Akcijska ponuda može da uključuje u sebi i novu odredbu za uslove korišćenja koji se odnose samo na tu akciju i to samo ako je to eksplicitno navedeno u uslovima korišćenja.

Raskid korisničkog odnosa

Obe strane mogu da raskinu ugovor u bilo kojem trenutku. Naknade koje su plaćene Hosting-Srbija nema obavezu da vrati.

Rešavanje spora

Hosting-Srbija i korisnik saglasni su da će pokušati mirno i uz razumevanje da reše sve sporove proizašle iz ili u vezi s korisničkim ugovorom. U slučaju neuspeha, za rešavanje će biti nadležan sud u Kruševcu.

Završne odredbe

Opšti uslovi korišćenja stupaju na snagu danom njihove objave na službenoj stranici Hosting-Srbija ili na koji drugi za to prikladan način i primenjuju se na sve korisnike koji su korisnički odnos zasnovali nakon tog dana. Korisnik je saglasan da Hosting-Srbija pridržava pravo promene Uslova, a u tom će slučaju korisnik biti pravovremeno obavešten.

Na korisničke odnose zasnovane pre objave ovih Uslova, isti će se primenjivati istekom roka od 30 dana od njihove obave, pod uslovom da korisnici u tom roku ne iskoriste pravo na prestanak (raskid) korisničkog odnosa.

Pravila o privatnosti podataka

Hosting-Srbija poštuje privatnost svojih korisnika i posetilaca i posvećen je zaštiti ličnih informacija korisnika i posetilaca. Ova politika korišćenja privatnih podataka odnosi se na celokupan websajt www.Hosting-Srbija.com. Mi ne prikupljamo lične informacije osim u slučajevima kada odaberete da ostavite informacije.

Hosting-Srbija u sklopu svoje delatnosti prikupljaće osobne podatke kao što su ime, prezime, adresa, telefonski broj, e-mail, JMBG ili ID naših korisnika samo kad nam se isti dobrovoljno dostave. Te ćemo podatke koristiti primarno u našoj međusobnoj komunikaciji Hosting-Srbija – Klijent, i te ćemo podatke koristiti za ispostavu Predračuna, Računa, Ugovora i sličnih dokumenata u korespodenciji sa klijentima. Neki od ovih privatnih podataka su veoma važni pri registraciji domena, pa će se koristiti i u te svrhe. Ako bude potrebno vaše privatne podatke ćemo dostaviti organizacijama koje se brinu o domenima da bi Vam mogli potvrditi vlasništvo nad specifičnim domenom. Privatne podatke ćemo koristiti kako bismo udovoljili pojedinačnim zahtevima za informacijama te ćemo se oslanjati na te podatke kako bismo bolje razumeli potrebe korisnika, a radi unapređenja naših proizvoda i usluga. U tom pogledu možemo koristiti te informacije kako bismo kontaktirali korisnike. Nećemo prodavati niti koristiti te podatke, niti ćemo prenositi te podatke trećoj strani bez pristanka korisnika.

Privatnost podataka

Za korisnike, ovaj websajt struktuiran je tako, da prilikom posete ne morate da se identifikujete ili ostavite neku ličnu informaciju. Za buduće i postojeće korisnike i partnere, jednom kada nam ostavite informacije koje Vas mogu identifikovati na bilo koji način, budite sigurni da će one biti iskorišćene samo za podršku Vašeg poslovnog odnosa sa Hosting-Srbija

Obaveštavamo Vas da Hosting-Srbija može iskoristiti snimljene informacije u cilju direktnog obaveštavanja ili generalnih informacija koje Vas mogu zanimati, ili mogu biti u direktnoj ili indirektnoj vezi sa kupljenom uslugom.

Vašim ličnim informacijama ne možete pristupiti jer su one snimljene van Web okruženja. Ukoliko iz bilo kojeg razloga želite da izmenite lične podatke koje ste nam dostavili, molimo Vas da nam pošaljete izmene u okviru elektronske poruke.

Hosting-Srbija posjeduje sigurnosne mere koje onemogućavaju gubitak, brisanje ili uzurpiranje informacija koje su pod našom kontrolom.

Na našem websajtu, u delu Linkovi, možete pronaći linkove ka drugim websajtovima koji nisu naše vlasništvo. U ovim slučajevima, Hosting-Srbija nije odgovorna za zaštitu privatnosti ili sadržaj navedenih sajtova. Preporučujemo Vam da pročitate Politiku privatnosti svakog sajta pre njegovog korišćenja.

Hosting-Srbija ne prodaje usluge deci i korisnici moraju imati najmanje 18 godina. Sve osobe ispod 18 godina moraju imati dozvolu roditelja ili staratelja da prihvataju Uslove privatnosti kako bi postali naši korisnici. Ukoliko imate ispod 18 godina, savetujemo Vam da koristite naš sajt samo uz učešće roditelja ili staratelja.

Hosting-Srbija zadržava pravo da promeni Pravila privatnosti u svakom trenutku. Pozivamo Vas da periodično posetite naš sajt u cilju provere promena Pravila privatnosti. Svaka promjena u Pravilima privatnosti Hosting-Srbija biće objavljena na ovoj internet stranici.